Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - De prijs
Artikel 11 - Nakoming en extra garantie
Artikel 12 - Levering en uitvoering
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden betekent:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij je als consument producten koopt op afstand van LONA.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen je als consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Consument: de persoon die producten aanschaft van LONA
 • Dag: kalenderdag.
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 • Duurzame gegevensdrager: alle middelen om informatie die persoonlijk naar de consument of naar LONA is gestuurd, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de aankoop.
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt: LONA
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als de consument een product koopt via internet, waarbij er geen direct contact is tussen de consument en LONA.
 • Modelformulier voor herroeping: het retourformulier is op te vragen via service@lonastore.nl
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en LONA direct contact hebben gehad.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

LONA
E-mailadres: service@lonastore.nl 

KvK-nummer: 8943490
Btw-identificatienummer: NL 004727874B03

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van LONA en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen LONA en een consument voor zendingen binnen Nederland.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 4 - Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Alle producten bevatten een volledige omschrijving die voldoende is voor de consument om een goede beoordeling te maken van het product. Alle foto’s zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Vergissingen of fouten zijn niet bindend voor LONA.
 • Elk product bevat de nodige informatie, zodat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn bij aanvaarding van het product.

Artikel 5 - De overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Als de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt LONA via elektronische weg de ontvangst van de bestelling van het product. Zolang de ontvangst van deze aankoop niet door LONA is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zorgt LONA voor passende technische en organisatorische maatregelen voor een beveiligde elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige website. Voor het elektronisch betalen, zorgt LONA voor passende veiligheidsmaatregelen.
 • LONA kan zich, binnen de regels van de wet, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, als ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien LONA op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, mag een bestelling of aanvraag worden geweigerd of aan bijzondere voorwaarden worden verbonden.
 • LONA zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie schriftelijk meesturen:

a. Het mailadres van LONA waar de consument met klachten terecht kan.

b. De voorwaarden over de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke uitleg wanneer het is uitgesloten om beroep te doen op het herroepingsrecht.

c. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

d. De prijs inclusief belastingen van het product en verzendkosten, als ook de wijze van betaling.

e. Het mailadres waar het retourformulier kan worden opgevraagd indien de consument herroepingsrecht heeft.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. LONA mag vragen naar de reden van retour, maar dit niet verplichten.
 • De 14 dagen bedenktijd gaat in op de dag dat de consument het product heeft ontvangen, of:


a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument het laatste product heeft ontvangen.
b. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.
 • De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als LONA hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het retourformulier of op andere duidelijke wijze aan LONA.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de levering, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 • De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door LONA verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 • De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 • Als LONA de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding zonder uitstel een ontvangstbevestiging.
 • LONA vergoedt betalingen van de consument (exclusief de portokosten), zonder uitstel maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt. 
 • LONA gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 10 - De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, uitgezonderd prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en extra garantie 

 • LONA staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. 
 • Een door LONA, de toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover LONA kan doen gelden indien LONA is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van LONA diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12 - Levering en uitvoering

 • LONA zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan LONA kenbaar heeft gemaakt.
 • LONA zal geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 3 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging heeft, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal LONA het bedrag dat de consument betaald heeft zo snel mogelijk terugbetalen.
 • Het risico van beschadiging of vermissing van producten berust bij LONA tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan LONA bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Betaling

 • Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij bestelling van de producten.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Winkelwagen
Scroll naar boven